Phở Đặc Biệt:  Có ai online chỉ để chờ đợi tin nhắn từ 1 người không? :'(