Nhã Phương:  Khi say con người ta luôn thật 🍷 Mời cả nhà bình luận tập hôm nay nà 💌 #nabinhaphuong #tuoithanhxuan2