Thái Tuyết Trâm:  Tối rồi bỗng mở lại bài nà Tâm tư bỗng dịu lại biết