Đông Nhi:  Sợ rằng mãi mất hết ký ức mất hết yêu thươ